Container
Container

Algemene voorwaarden asbestophaling aan huis van container

Hieronder vind je alle algemene voorwaarden van de asbestophaling aan huis van de container.

 • De plaatsing van de container dient aangevraagd te worden bij Mirom Menen via telefonische oproep (056 52 81 30) of via het inschrijfformulier op de website van Mirom Menen.
 • De ophaling  van de container gebeurt op een afgesproken dag tussen 7 uur en 16 uur. Het tijdstip wordt bepaald door Mirom Menen.
 • De container wordt voor een periode van maximum 7 dagen verhuurd. De data van plaatsing en ophaling worden vermeld in de bestelnota. Bij overschrijding van de maximale huurperiode wordt er een kost voor de extra huurdagen aangerekend. Mirom Menen maakt de kostennota over aan de klant.
 • De klant voorziet de nodige ruimte.  De vrachtwagen heeft 15 meter nodig om de container te kunnen afzetten en op te halen. De container zelf is circa 6 meter lang.  Eveneens voorziet de klant de nodige vergunningen, indien de container op de openbare weg moet geplaatst worden. De vereiste vergunningen moeten voorgelegd worden aan de chauffeur van Mirom Menen vóór de container geplaatst wordt. Indien de nodige vergunningen niet voorgelegd kunnen worden, wordt de container niet geplaatst. In dit geval wordt er een kost voor het tevergeefs transport aangerekend. De klant dient in dat geval een nieuwe reservering te maken. Signalisatie voor op de container wordt meegeleverd met de container.
 • De klant duidt de plaats aan waar de container moet gezet worden en moet er zich van verzekeren dat de bodem waarop gemanoeuvreerd moet worden stevig genoeg is voor een gevulde container. Ditzelfde geldt voor de locatie waar de container tijdelijk wordt geplaatst. De plaatsing van de container gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de klant. Mirom Menen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van de plaatsing van de container.
 • De klant blijft eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van de container tot deze wordt goedgekeurd door Mirom Menen na definitieve controle. De visuele controle wordt uitgevoerd door de chauffeur. Indien door de chauffeur bij de ophaling van de asbestcontainer of bij de definitieve controle op de stortplaats verboden afval wordt aangetroffen, worden er extra kosten aangerekend aan de klant. Mirom Menen zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het laden van de containers: het afval mag niet hoger dan de rand komen en mag niet over de rand uitsteken. De containerzak moet correct gesloten worden volgens de procedure in de folder. Een container die niet voldoet aan deze voorwaarden wordt niet meegenomen. In dit geval wordt er een kost voor het tevergeefs transport aangerekend.
 • Deze algemene voorwaarden gelden bij elke verhuring van een asbestcontainer door Mirom Menen. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. De containers en de eventuele toebehoren die ter beschikking worden gesteld van de klant, blijven eigendom van Mirom Menen. De klant dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de ter beschikking gestelde container en toebehoren. Vanaf het plaatsen tot het terug ophalen van de container door Mirom Menen blijft de klant persoonlijk verantwoordelijk voor iedere beschadiging of vervreemding van de container. Het is niet toegelaten de container of toebehoren aan te passen of er veranderingen op aan te brengen. De container en toebehoren mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of onderverhuurd worden en mogen ook niet door een andere firma gebruikt worden en/ of leeggemaakt worden. Mirom Menen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan derden. In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in Kortrijk. Het Belgisch recht is van toepassing.

Tarieven

 • 170 €/container – max. 3 containers per ophaalpunt (+/- 130 platen of 300 m² per container)
 • Het bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE48 091-0006497–27 met vermelding “containerophaling asbest”. Het bedrag dient in ons bezit te zijn ten laatste de dag voor de plaatsing van de container.
 • Eventuele bijkomende kosten (worden aangerekend na ophaling container):
  • Overschrijding van de maximale huurperiode: 30 €/kalenderdag/container
  • Kost bij niet kunnen plaatsen container bij aankomst: 100 €/transport
  • Non-conforme inhoud: 500 €/container
  • Niet correct geladen of gesloten container: 100 €/container