Privacyverklaring

Privacy beginselen

Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker in lokale besturen. De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht vanaf 25 mei 2018); alsook Belgische wetgeving stellen hoge eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Mirom Menen zet alle noodzakelijke middelen in zodat uw persoonsgegevens enkel verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier.

 

Mirom Menen is een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging (intercommunale) die de dienstverlening inzake het afvalbeheer van de gemeenten Menen, Wevelgem en Wervik uitvoert.

Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop Mirom Menen als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met uw persoonsgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerkingen

Om de rechtmatigheid van de verwerking te garanderen verwerkt Mirom Menen uitsluitend uw gegevens als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In eerste instantie verwerkt Mirom Menen gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke opdracht die op Mirom Menen rust; alsook gegevensverwerkingen noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang of een taak ikv uitoefening van het openbaar gezag. Daarnaast worden ook gegevens verwerkt op basis van contractuele overeenkomsten met betrokkenen.

Andere verwerkingen zullen enkel uitgevoerd worden indien u daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven. Wanneer wij om toestemming vragen zullen wij dit steeds in begrijpbare en duidelijke taal doen, zodat u duidelijk geïnformeerd toestemming kunt geven. U kunt een gegeven toestemming ook steeds intrekken.

Wanneer wij verwerkingen uitvoeren namens een verwerkingsverantwoordelijke (vb. de gemeenten) wordt dit gedaan op basis van een verwerkersovereenkomst.

Hoe bekomen wij uw persoonsgegevens?

 

Mirom Menen verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • via authentieke gegevensbronnen: Vb. rijksregister, kruispuntbank,…
 • rechtstreeks bij u
 • via derden waarmee wij een overeenkomst hebben

Wij houden hierbij steeds rekening met het principe van de “minimale gegevensverwerking” nl. dat wij de gegevens beperken tot wat noodzakelijk is voor de specifieke verwerking ervan.

Bewaring van uw persoonsgegevens

 

Mirom Menen bewaart de persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; met inachtname van wettelijke bewaartermijnen.

Na bovenvermelde bewaartermijn worden de gegevens ofwel volledig vernietigd ofwel geanonimiseerd voor statistische doeleinden. Dit laatste wil zeggen dat we onze data verder bijhouden in een vorm die niet meer tot u als persoon kan herleid worden en dus ook geen persoonsgegevens meer bevat; dit proces is onomkeerbaar.

Beveiliging van de verwerking en uw persoonsgegevens

 

Mirom Menen neemt maatregelen op organisatorisch, juridisch, technisch en fysisch vlak om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de door haar verwerkte persoonsgegevens op een efficiënte manier te verzekeren. De mate van de bescherming wordt bepaald door de risico’s van de verwerking.

Er worden concrete maatregelen genomen op vlak van:

 • Personeel (policy’s , bewustwording, opleiding, arbeidsreglement)
 • Beheer van bedrijfsmiddelen (dataclassificatie, verwijderbare media)
 • Toegangscontrolebeleid (autorisatie, informatiebeheerders)
 • Cryptografie (encryptie van persoonsgegevens)
 • Fysieke beveiliging (bescherming tegen verlies, schade, diefstal; fysieke toegangscontrole)
 • Operationele beveiliging (bescherming tegen virus, malware, …)
 • Communicatiebeveiliging (netwerkbeveiliging, e-mail- en internet policy)
 • Beheer van informatiesystemen (beheer van software en databanken)
 • Leveranciersrelaties – contracten
 • Bedrijfscontinuïteit (beschikbaarheid gegevens)
 • informatiebeveiligingsincidenten (procedure datalekken)
 • Implementatie/naleving (controlemiddelen, logging, audits,…)

Uw rechten

Als betrokkene heeft u rechten mbt uw persoonsgegevens die door Mirom Menen worden verwerkt. Indien u uw rechten wil uitoefenen dien dan een specifieke en duidelijke aanvraag in bij Mirom Menen.

Recht van inzage

Je kan als betrokkene een aanvraag indienen bij Mirom Menen om inzage te krijgen in de gegevens die door ons verwerkt worden.Daarop zal Mirom Menen jou een zo volledig mogelijk overzicht geven van de gegevens waarover wij beschikken en die wij verwerken. U ontvangt deze gegevens in een duidelijk leesbare, begrijpbare vorm; ofwel een papieren kopie ofwel in een gangbare elektronisch vorm.

Recht op verbetering

Indien u merkt dat de persoonsgegevens waarover Mirom Menen beschikt niet (meer) correct zijn, kan u vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In een aantal specifieke gevallen kan u Mirom Menen verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen:

 • Wanneer u meent dat Mirom Menen uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.
 • Als u uw geïnformeerde toestemming wil intrekken.
 • Wanneer u meent dat de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden.

Mirom Menen zal op uw aanvraag tot wissing ingaan, voorzover dit wettelijk is toegelaten.

Recht op bezwaar

Je kan bij Mirom Menen bezwaar aantekenen tegen bepaalde verwerkingen, indien deze verwerkt worden op basis de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van het openbaar gezag. Tenzij er dwingende of wettelijke gronden zijn om dit niet te doen, zal Mirom Menen dit verzoek inwilligen en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden stopzetten.

Contactgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Mirom Menen o.v.

Industrielaan 30 te 8930  MENEN

info@mirom-menen.be

tel.: 056/52 81 30

Voorzitter: Stan Roose

Directeur: Kristof Moeyaert

Functionaris van de gegevensbescherming:

Lobke Landuyt, medewerker Mirom Menen

dpo@mirom-menen.be

056/ 52 81 07