Hr Handshaking Successful Candidate Getting Hired At New Job, Cl
Hr Handshaking Successful Candidate Getting Hired At New Job, Cl

Gebruikersreglement GFT

Hieronder vind je het gebruikersreglement rond de selectieve inzameling van GFT aan huis.

 

Artikel 1 Doelstelling

Mirom Menen streeft er naar om het restafvalcijfer verder te laten dalen.  Hiervoor start Mirom Menen vanaf 01.01.2023 met de ophaling van GFT aan huis via abonnementsformule, op het grondgebied van Menen, Wevelgem en Wervik.

Artikel 2 Voorwerp

Voor deelname aan de selectieve inzameling van gft-afval is het gebruik van een GFT-rolcontainer verplicht. Deze wordt  door het intergemeentelijk samenwerkingsverband Mirom Menen ter beschikking gesteld.

Artikel 3 Gerechtigden

De GFT ophaling is gebaseerd op vrijwilligheid. De gerechtigden hebben de vrije keuze om al dan niet deel te nemen aan de gescheiden GFT-ophaling ingericht door Mirom-Menen.

Onderstaande categorieën kunnen deelnemen aan de inzameling:

  • Categorie 1: Ieder natuurlijk persoon die op het aansluitpunt ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente binnen het werkingsgebied van Mirom Menen
  • Categorie 2: ieder natuurlijk persoon, zonder op het aansluitpunt ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, zijnde 2de verblijvers, waarbij het aansluitpunt gelegen is in een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen;
  • Categorie 3: ieder natuurlijk of rechtspersoon die een gebouw beheert (eigenaar, vereniging van medeeigenaars, syndicus …) dat gelegen is in een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen

Enkel indien het aangeboden afval vergelijkbaar is naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijk afval, kunnen ook onderstaande categorieën ook deelnemen aan de inzameling.

  • Categorie 4: ieder natuurlijk of rechtspersoon die een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent in een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen
  • Categorie 5: verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, openbare en semi-openbare instellingen ….gelegen in een gemeente van het werkingsgebied van Mirom Menen

Artikel 4 Rolcontainers

GFT wordt ingezameld in rolcontainers.  Er worden 3 types containers aangeboden:

  • 40 L (klein model)
  • 140 L (standaardmodel)
  • 240 L (groot model)

Elke container is geregistreerd en voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip), waarop het containernummer (gelinkt aan abonneegegevens) wordt opgeslagen.

 

De containers zijn, bij plaatsing, identificeerbaar voor de gebruiker door een sticker op de container waarop plaatsingsadres (straat, huisnummer en evt busnummer,) van de container staat vermeld.

Er kan maximum 1 stuk van de 40 liter gft-container per adres worden besteld.

Deelnemers van categorie 4 en 5, vermeld in artikel 4, kunnen slechts 1 container per adres bestellen.

De container wordt in bruikleen gegeven voor de duur van het abonnement.  Hij blijft te allen tijde eigendom van Mirom Menen.

Artikel 5 Ophaalfrequentie

De ophaling van het GFT afval gebeurt door lediging ter plaatse van de rolcontainers door Mirom Menen. De ophaal- en ledigingsfrequentie wordt vastgelegd op tweewekelijks.

De specifieke ophaaldata worden vastgelegd door Mirom-Menen en worden kenbaar gemaakt via de ophaalkalender of schriftelijk (per brief/mailing) overgemaakt aan de gebruikers. Rolcontainers mogen enkel in functie van die ophaaldata, en overeenstemming met het gekoppelde aansluitingspunt worden aangeboden.

Enkel geregistreerde containers worden opgehaald. Niet geregistreerde containers worden beschouwd als niet reglementaire afvalrecipiënten.

Artikel 6 Aanvraag abonnement

Een jaarabonnement kan telefonisch of via de website van Mirom Menen besteld worden.

Na ontvangst van de telefonische aanvraag voor een abonnement zal een betalingsaanvraag worden verstuurd.  Bij een abonnementsaanvraag via de website, kan er voor geopteerd worden om de betalingsaanvraag onmiddellijk online te vereffenen of te vereffenen via overschrijving.  De betalingstermijn bedraagt in dit geval 14 dagen.

Er dient rekening gehouden te worden met een termijn van 14 dagen tussen ontvangst van de betaling en de levering van de container.

Elke container die geleverd wordt, is sowieso gereinigd maar niet noodzakelijk nieuw.  Dit kadert in de algemene filosofie van hergebruik van materialen en het vermijden van verspilling – zo veel als mogelijk.

Wijzigingen van de contractgevens (bijv. nieuwe referentiepersoon, adreswijziging,…) dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden.

Bij verhuis naar een gemeente binnen het werkingsgebied van Mirom Menen dient de container te worden meegenomen en dient de adreswijziging uiterlijk een week voordat de ophaling doorgaat op het nieuwe ophaaladres doorgegeven te worden. Het niet tijdig doorgeven van deze adreswijziging kan leiden tot het niet lediging van de container.

Bij het aangaan van het abonnement gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in dit reglement.

Artikel 7 Verlenging abonnement

Ten laatste een maand voor het einde van het abonnement zal een betalingsaanvraag worden toegestuurd voor de verlenging van het abonnement.  De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Indien er niet tijdig (voor de start van de nieuwe abonnementsperiode) op de betalingsaanvraag gereageerd wordt, zullen de ledigingen stoppen tot de verschuldigde vergoeding is vereffend. Via het uitlezen van de chip bij ophaling kan de betaalstatus gecontroleerd worden.

Artikel 8 Stopzetting/einde abonnement

De overeenkomst kan door de gebruiker schriftelijk/per mail worden opgezegd.

Artikel 9 Aanbieding container voor lediging

De container dient in een nette toestand te worden aangeboden met het handvat gericht naar de straatzijde en met een gesloten klep. Wanneer dit niet het geval is, kan Mirom Menen weigeren de container te ledigen.

Het maximaal gewicht is 15 kg voor een 40 L container, 52,5 kg voor een 140 L container, 90 kg voor een 240 L container. Te zware containers kunnen niet opgetild worden en worden bijgevolg niet geledigd. Bied je gft-container bij iedere ophaalbeurt aan, ook al is deze niet helemaal vol.

De GFT-container dient tijdig buitengezet te worden, volgens de richtlijnen voorzien in het APV (algemene politieverordening).  De GFT-container mag ten vroegste om 17 uur de avond voor de lediging buiten geplaatst worden en dient nog de dag van de ophaling zelf terug te worden verwijderd van de openbare weg. Inbreuken op de Algemene Politieverordening kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke adminstratieve boete (GAS)

Wanneer een GFT-container niet geledigd kan worden, bijv. omdat de inhoud vastgevroren is aan de container of het afval te hard is aangeduwd, zal deze lediging niet ingehaald worden.

Wanneer een GFT-container wordt aangeboden met een niet-conforme inhoud, zal deze niet geledigd worden.

Bij niet lediging wegens niet-conforme aanbieding, wordt de passende communicatie door Mirom Menen ten aanzien van de gebruiker voorzien.

Artikel 10 Onderhoud en schade

De gebruiker staat zelf in voor het reinigen van de GFT-container.

De gebruiker wordt geacht zorg te dragen voor de GFT-container.  Schade aan de GFT container moet onmiddellijk gemeld worden aan Mirom Menen.

Schade aan de GFT-container als gevolg van normaal gebruik wordt op eenvoudig verzoek hersteld door Mirom Menen, of desnoods wordt de GFT-container vervangen.

Schade door oneigenlijk gebruik door de gebruiker, dient worden vergoed.

Artikel 11

Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met het retributiereglement voor de selectieve inzameling van GFT, waarin de retributies en kosten zijn bepaald. Dit reglement wordt vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband en is te raadplegen op de gemeentelijke website, alsook op de website van Mirom Menen.